กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
โครงการ