กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 

 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 

ระดับชั้นที่สอน