ความเป็นมา
ที่ตั้ง
โครงสร้างการบริหาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
สารประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
รายงานสรุปผลการแข่งขันภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook ครูภาษาไทย สพม 42
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
สพม 42
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
เว็บไซต์ผู้เข้ารับการอบรม

นางสาวเวธนี พัฒโนทัย
Web Master