ประวัติความเป็นมา
สถานที่ตั้งของร้าน
ชนิดของสินค้า
สินค้ายอดนิยม
ประโยชน์ของการใช้สอย
ราคาขาย
การประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

ผ้าร้านมรดกผ้าไทย เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เป็นศูนย์รวมผ้าไหม ผ้าทอ และผ้าหลากหลายชนิด อาทิ ผ้าทอบ้านไร่ ผ้าทอโคกหม้อ ฯลฯ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมมากมาย เป็นที่นิยมทั้งคนในจังหวัด และคนต่างจังหวัดที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามช่วงงานเทศกาลต่างๆของจังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และตักบาตรเทโว งานวันสำคัญต่างๆ จะมีผู้คนมาซื้อมากเป็นพิเศษเพื่อเป็นการเผยแพร่และดำรงสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่อง ผ้าไทย สืบต่อไป

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม