ประวิติช่างแกะสลัก
อุปกรณ์ที่ใช้
ไม้ที่ใช้ในการแกะ
ลายที่ใช้
รายได้
จำนวนคนที่ทำ
ที่อยู่
สารสนเทศ
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม