รู้เรื่องเมืองอุทัย
ประวัติความเป็นมาของวัดอุโบสถาราม
สถานที่ติดต่อและการเดินทาง
เส้นทางการเดินทางมาจังหวัดอุทัยธานี
โบราณสถานที่สำคัญภายในวัดอุโบสถาราม
วิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง
การทำนุบำรุงรักษา
เทศกาลประเพณี
สารสนเทศวัดอุโบสถาราม
ประมวลภาพ
แหล่งที่มา
ผู้จัดทำ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม