ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

วัดสังกัสรัตนคีรี

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ตั้ง
พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์
พระมณฑปสิริมหามายากุฎาคาร
ประเพณีตักบาตรเทโว
ระฆัง
จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้
สารสนเทศวัดสังกัสรัตนคีรี
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

วัดสังกัสรัตนคีรี

วัดสังกัสรัตนคีรีมีความสำคัญกับบุคคลในท้องถิ่นมากเนื่องจาก
เป็นวัดประจำท้องถิ่น เป็นที่สักการบูชาของหลายๆคน
ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือนักท่องเที่ยวจากที่อื่นๆก็ตาม บุคคลโดยส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับวัดเป็นอย่างมาก

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม