ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

สลากภัต

ประวัติความเป็นมา
ความสำคัญ
อาหารที่นิยมใช้ในสลากภัต
จัดอยู่ในช่วงใดของแต่ละปี
จำนวนพระสงฆ์ที่ใช้ในการประกอบพิธี
ความหมายของอาหารที่ใช้
ความแตกต่างของแต่ละภาค
สารสนเทศสลากภัต
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรัก เทศนา