ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

วัดหาดทนง

วัดหาดทนง

 

วัดหาดทนงเป็นวัดที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2300 เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วประมาณ พ.ศ.2412 มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ที่วัดนี้ด้วย วัดหาดทะนงเป็นวัดเก่าแก่ที่มรการบูรณะซ่อมแซม ประมาณพ.ศ.2543 แต่ยังคงความงาม ความเก่าแก่และมีสถาปัตยกรรมอันอ่อนช้อย วิจิตรงดงามตามแบบของไทย  มีหน้าต่างที่ตกแต่งด้วยประติมากรรมและประติมากรรมนูนต่ำ  มีพระอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม  มีวิหารหลวงพ่ออู่ทองที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปเก่าแก่มีรูปหล่อหลวงพ่อปั้นอยู่ในวิหารทั้งด้านนอกและด้านในของวัด ผู้คนทั้งใกล้และไกลให้ความเคารพและสักการะบูชา