ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ข้าวมันไก่กำแพงเพชรโภชนา

      

            ร้านข้าวมันไก่กำแพงเพชรโภชนา  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  ที่มีชื่อเสียงด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน  โดยนายทองหล่อ ปรางทอง  เจ้าของร้านที่ได้ไปศึกษา  โดยมีประวัติความเป็นมาของร้านอย่างไร  เมนูของร้านมีอะไรบ้าง  เมนูแนะนำที่มาแล้วต้องสั่ง  วิธีการประชาสัมพันธ์ของร้าน  และจุดเด่นของร้านคืออะไร  ซึ่งมีประโยชน์ด้านการค้าขาย  และด้านการดำรงชีวิตเกี่ยวกับการบริโภคของมวลมนุษย์  ดังนั้นสมควรที่จะช่วยกันศึกษาพัฒนาและประชาสัมพันธ์  จึงคิดจะจัดทำโครงงานเว็บไซต์  เรื่อง ข้าวมันไก่กำแพงเพชร  เผยแพร่สู่สากล  และประยุกต์ใช้  ICT  ในการจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล  ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย