ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ร้านน้ำปั่นลำใย

ร้านลำใย

1.ประวัติร้าน 6.ขั้นตอนการทำ
2.เบอร์โทรศัพท์ 7.การจัดจำหน่าย
3.ชื่อเจ้าของร้าน 8.ประมวลภาพ
4.รายได้ของร้าน 9.แหล่งอ้างอิง
5.ส่วนประกอบ 10.ผู้จัดทำ
  11.สาระสนเทศน้ำปั่นลำใย