หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

 

นางสาวกาญจนา แว่นแก้ว
นางสาวณัฐมล ภู่เงิน
นางสาวสุนิสา แก้วเกล็ด
นางสาวสโรชา หิรัญ